Учениците от 12 „а“ клас успешно  приключиха Проект  BG 05M20P001 – 2.015-0001 „Ученически практики – 2“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейските структурни  и инвенстиционни  фондове. В проекта участваха 15 ученици, които бяха разпределени  в пет фирми:
  • КПУ „Единство 2002“ с наставник  инж. Светлан Василев Стоянов
  • „Хелиус“ ЕООД с наставник  инж. Радуш Георгиев  Стефанов
  • „Агрохимконсут – 3 – Земеделие“ ООД  с наставник  инж. Красен Стойчев Кънчев
  • „Стефко Стефан“ ЕООД  с наставник Стефан Христов
  • „Ветекс 4“ ООД с наставник инж. Галин Драгомиров Иванов
Под ръководството  на един наблюдаващ учител инж. Мирослава Дакова Христова. Практиката се проведе в реални условия  на реални работни места  с продължителност 240 часа. Директорът инж. Венета Христова Наковска връчи удостоверенията  на всички петнадесет успешно приключили проекта  ученици, както и стипендии в размер от 372 лева.  

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.