ПРИЕМ 2021/2022

брошура-20211

Механизация на селското стопанство

СПЕЦИАЛНОСТ: код 6210701 „Механизация на селското стопанство”

ПРОФЕСИЯ: код 621070 „Техник на селскостопанска техника”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 621 „Растениевъдство и животновъдство”

ПРИЕМ: след завършен VII клас

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 5 години

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: дневна

Ще изучавате: Трактори и автомобили; Селскостопански машини; Експлоатация на земеделска техника; Диагностика и ремонт;

Работа с машинно-тракторни агрегати.

Ще усвоите умения за:

– работа с различни видове машинно-тракторни агрегати при   отглеждането на земеделски култури и селскостопански животни;

– диагностика и ремонт на всички видове автомобилна и селскостопанска техника;

– работа с компютър и владеене на чужди езици.

Ще получите:

Диплома за средно образование след завършен 12 клас и успешно положени държавни  изпити;
Свидетелство за III степен на професионална квалификация след завършен 12 клас и успешно положени държавни изпити;
Свидетелство за управление на МПС кат. „Ткт“ след завършен 11 клас – обучението е безплатно
Свидетелство за управление на МПС кат. „В„- обучението е безплатно
Свидетелство за управление на земеделска техника- кат. „Твк„ –обучението е безплатно
Практическо обучение в реална работна среда; Ще  се  реализирате  като:

Ще се реализирате като:
Механик  на селскостопанска техника,
Техник  на леки и товарни автомобили;
Механизатор, работещ с трактори и селскостопански машини;
Консултант-продавач във фирми за търговия със селскостопанска и автомобилна техника

Производство на хляб и хлебни изделия

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ : код 541 Хранителни технологии

ПРОФЕСИЯ : код 541030 „Хлебар-сладкар“

СПЕЦИАЛНОСТ : код 5410301 „Производство на хляб и хлебни изделия“

ПРИЕМ: след завършен VII клас

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 5 години

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: дневна

Ще изучавате: Суровини и материали за производство на хляб, хлебни и сладкарски  изделия ; Приложна декорация;Микробиология;Практическо обучение в реална работна среда.

Ще усвоите умения за:

Анализиране и съхранение на основните и спомагателни суровини и материали;

– Технологичните процеси в хлебопроизводството и сладкарството;

– Естетическо оформление на продуктите;

– Прилагане на здравословни норми на хранене;

Ще получите:

Диплома за средно образование: след завършен 12 клас и успешно положени държавни  изпити;

Свидетелство за II степен: на професионална квалификация след завършен 12 клас и успешно положени държавни изпити;

Ще се реализирате като:

• Оператор в хранително-вкусовата промишленост

• Лаборант

• Техник технолог

• Самостоятелен бизнес за производство на хляб, хлебни и сладкарски  изделия