ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ

Обучението по професията „Хлебар-сладкар “ – втора степен на професионална квалификация в гимназията се извършва в три учебни форми:

– дневна форма на обучение;

– дуална система на обучение/обучение чрез работа;

– самостоятелна форма на обучение – за лица над 16 години. Включва самостоятелна подготовка и изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.

Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Хлебар-сладкар“ може да изработва ръчно или машинно хляб, хлебни и сладкарски изделия съгласно технологичната инструкция на всяко изделие. Познава и използва технологична документация, рецептурници, справочници и правилници. Спазва изискванията за технологична и производствена дисциплина и наредбите за контрол на качеството и безопасността на храните. Носи отговорност за целесъобразното и ефективно използване на суровините, материалите и техниката, за качественото и в срок извършване на възложените дейности. Хлебар-сладкарят работи във фирми с дейност в областта на хлебопроизводството и сладкарството.

Възможности за продължаване на професионалното обучение

След придобиване на втора степен на професионална квалификация по специалност от професията „Хлебар-сладкар“ обучаваният може да продължи обучението си по друга специалност от тази професия или да продължи обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията 541010 „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“, специалност 5410102 „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“. Обучението по общата, задължителната и отрасловата професионална подготовка и част от специфичната се зачита.

Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД – 2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, изм. и доп. със заповеди № РД 01-204 от 28.02.2011 г., № РД-01-426 от 30.05.2011 г. и № РД-01- 529 от 30.06.2011 г. Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Хлебар-сладкар“ могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от следните единични групи 3434-2002 Главен сладкар, 7512 Работници по производство на хлебни, сладкарски и тестени изделия, 3119-3022 Техник, технолог на хляб и хлебни изделия, 8160-2032 Машинен оператор, производство на хляб, 8160-2033 Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия, 8160-2034 Машинен оператор, хлебни изделия, както и на други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия „Хлебар-сладкар“ обучаваният има право да продължи образованието си в професионални колежи и висши училища.

Типов-учебен-план-дуална-система-на-обучение-5410301_B14