Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“

            Целта на проекта е да се разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на па ара на труда. Целеви групи са учениците от професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка, обучаващи се в дуална система на обучение в специалности от професии с недостиг от специалисти на пазара на труда, защитени специалности от професии и специалности в обхвата на ИСИС – Стратегията за интелигентна специализация.

2020/2021 учебна година

         В проекта са включени 66 ученици, от направленията „Растениевъдство и животновъдство“ и „Хранителни технологии“.

2021/2022 учебна година

         В проекта са включени 66 ученици, от направленията „Растениевъдство и животновъдство“ и „Хранителни технологии“.

2022/2023 учебна година

         В проекта са включени 66 ученици, от направленията „Растениевъдство и животновъдство“ и „Хранителни технологии“.