Подкрепа за успех

ПОДКРЕПА-ЗА-УСПЕХ

Проектът е насочен към подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

2018/2019 учебна година

         Сформирани 7 групи, с участието на 41 ученици.

2019/2020 учебна година

         Сформирани 6 групи, с участието на 31 ученици.

2020/2021 учебна година

         Сформирани 5 групи, с участието на 26 ученици.

         Фокусът е към ученици с пропуски по общообразователна и професионална подготовка. В зависимост от индивидуалните потребности се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържане в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

2021/2022 учебна година

Сформирани 3 групи, с участието на 15 ученици.