МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

  • МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО  СТОПАНСТВО

Обучението по професията „Техник на селскостопанска техника“ – трета степен на професионална квалификация в гимназията се извършва в три учебни форми:

– дневна форма на обучение;

– дуална система на обучение/обучение чрез работа;

– самостоятелна форма на обучение – за лица над 16 години. Включва самостоятелна подготовка и изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.

Селското стопанство е един от приоритетите на националната икономика. Основните задачи, които предстои да бъдат решени чрез различни инвестиционни програми, са:

 – подобряване на условията за производство, преработка и маркетинг на земеделски и горски продукти, както и на условията за преработка и маркетинг на рибните продукти, в съответствие с изискванията на ЕС, насърчаване на екологосъобразно земеделие и дейности по опазване на околната среда;

– интегрирано развитие на селските райони, насочено към икономическо укрепване и съхраняване на общността;

– инвестиции в човешките ресурси – професионално обучение на земеделски производители и други лица, работещи в селското стопанство и участващи в земеделското производство.

Придобилите професионална квалификация по професията „Техник на селскостопанска техника“ – трета степен на професионална квалификация, могат да участват в ефикасното реализиране на тези приоритети.

Необходимостта от обучени специалистите от тази професия се очаква да нараства поради повишаването на изискванията към качеството и количеството на продукцията. Използването, обновяването, развитието и поддържането на земеделската техниката са важна част от селскостопанското производство и се очаква те да се увеличат заедно с повишаване на изискванията към техническото състояние и безопасната експлоатация, при синхронизиране на нормативната база с тази в Европейския съюз.

Възможности за професионална реализация:

Обучаваният по професията „Техник на селскостопанска техника“ – трета степен на професионална квалификация, може да се яви на изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „Ткт“ или „В“ при спазване на изискванията на Наредба № 37 за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (ДВ, бр. 82 от 2002 г.).

Обучаваният по професията „Техник на селскостопанска техника“ – трета степен на професионална квалификация, може да се яви на изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „Твк“ при спазване на изискванията на Наредба № 8 за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (ДВ, бр. 20 от 2003 г.).

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Техник на селскостопанска техника“ могат да постъпват на работа на длъжности в селското стопанство, които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите (1996 г.): 1311 „Ръководители на малки предприятия в селското, горското, рибното стопанство и лова“; 7231 „Монтьор на моторни превозни средства“; 7232 „Монтьор на трактори, пътностроителни и селскостопански машини“; 6211 „Селскостопански производители, осигуряващи самостоятелно препитание“; 8322 „Водачи на леки и лекотоварни автомобили“; 8331 „Водачи на селскостопански машини“; 8332 „Тракторист“; 9163 „Нискоквалифицирани работници, извършващи временни услуги“ и др., в т.ч. допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.

Възможности за повишаване на професионалната квалификация:

Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията „Техник на селскостопанска техника“ може да се обучава по друга професия от направление „Селско стопанство“, като обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професиите от направление „Селско стопанство“. След придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Техник на селскостопанска техника“ обучаваният има право да продължи образованието си в професионални колежи и висши училища.

Учебен-план-дневна-форма-621070_sled_VIII_klas_s_pr

Учебен-план-дневна-форма-621070_8_12_klas-приложение-2

Учебен-план-дневна-форма-621070_8_12_klas-приложение-1

Типов-учебен-план-дуална-система-на-обучение-6210701_sled_VII_klas_B-15_19

Типов-учебен-план-дневна-форма-на-обучение-621070_01_sled_VII_klasВ6