Агроекология

Обучението по професията „Агроеколог“ – трета степен на професионална квалификация в гимназията се извършва в две учебни форми:

– дневна форма на обучение;

– самостоятелна подготовка и изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.

Агроекологът упражнява професията си като поддържа и опазва околната среда в растениевъдни, животновъдни или смесени агроекосистеми. Агроекологът допринася за оптимизиране използването на природните ресурси и генериране на вътрешни ресурси в земеделието, както и съдейства за опазване чистотата на природата и най-вече за съхраняване и възстановяване, когато е необходимо, на баланса в екосистемата (например осигуряване на благоприятни почвени условия и саморегулиране на хранителната система). Спомага за предотвратяване и ограничаване на замърсяването на околната среда. В работата си агроекологът общува предимно със земеделски производители, тютюнопроизводители, селскостопански работници, председатели на кооперации и сдружения, счетоводители, инженери, механици, търговски и маркетингови специалисти, представители на финансово-кредитни институции, научни и образователни институти, семепроизводни стопанства и ферми, неправителствения сектор.

Възможности за продължаване на професионалното обучение

След успешно завършено обучение по безопасност на движението по пътищата и по учебна практика управление на МПС за придобиване на правоспособност за управление на МПС, категория „Ткт“ в XI клас и за управление на МПС, категория „В“ в XII клас, учениците придобиват право за явяване на изпит за придобиване на съответната правоспособност

Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Агроеколог„, могат да продължат обучението си по професия „Фермер“, специалност „Управление на растениевъдни и животновъдни ферми“ с четвърта степен на професионална квалификация, като обучението им по общопрофесионалната и по част от отрасловата и специфичната подготовка се зачита. За целите на продължаващото професионално обучение усвоените единици резултати от ученето по общата и отрасловата професионална подготовка се признават.

След придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „Агроеколог “ обучаваният има право да продължи образованието си в професионални колежи и висши училища.

Възможности за професионална реализация

Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД – 2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика; изм. и доп. със Заповед № РД-01-149 от 26.02.2018 г. Лице, придобило трета степен на професионална квалификация по професията „Агроеколог“, може да заема следните длъжности от НКПД: ○ от Единична група 3141 Природонаучни техници (без медицинските) ○ 3141 3006 Техник, екология ○ от Единична група 3142 Агротехници ○ 3142 3002 Техник, агрохимия и растителна защита, както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.