Училищен колектив

  I. РЪКОВОДСТВО

ДИРЕКТОР

инж. Венета Христова Наковска

Преподава: Професионално направление: Растениевъдство и животновъдство

Образование: висше – магистър, ПКС-III

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

инж. агр. Лидия Замфирова Петрова

Преподава :Професионално направление: Растениевъдство и животновъдство

Образование: висше –магистър, ПКС-III

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР – АСД

Ердинч Ахмедов Хасанов

Образование: висше –магистър,

II. УЧИТЕЛИ

1. Стефка Василева Филипова-Данова

Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Преподава: Български език и литература, Руски език

Образование: висше-магистър, ПКС-III

2. Грета Илиева Ганчева

Длъжност: Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Преподава: Български език и литература

Образование: висше-бакалавър, ПКС-III

3. Гюлхан Айдънова Хюсеинова

Длъжност: Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Преподава: Български език и литература, Английски език

Образование: висше-бакалавър

4. Здравка Минчева Михнева

Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Преподава: Английски език

Образование: висше-магистър, ПКС-V

5. Дойчин Иванов Дойнов

Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Преподава: История и цивилизация, Философия

Образование: висше-магистър, ПКС-V

6. Нелина Маринова Маркова

Длъжност: Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Преподава: Математика

Образование: висше-бакалавър, ,ПКС-V

7. Росица Димитрова Ковачева

Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Преподава: Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

Образование: висше-магистър, ПКС-V

8. Георги Атанасов Георгиев

Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Преподава: Физическо възпитание и спорт, География и икономика

Образование: висше-магистър, ПКС-II

9. инж. Мариана Димитрова Борисова

Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Преподава: Информатика и ИТ

Образование: висше-магистър, ПКС-IV

10. инж. Мирослава Дакова Христова

Длъжност: Учител, теоретично обучение

Преподава: Професионално направление: Растениевъдство и животновъдство

Образование: висше-магистър, ПКС -V

11. инж. Христо Николов Христов

Длъжност: Учител-методик

Преподава: Професионално направление: Растениевъдство и животновъдство

Образование: висше-магистър,

12. инж. Емилия Енчева Радева

Длъжност: Учител, практическо обучение

Преподава: Професионално направление: Хранителни технологии

Образование: висше-бакалавър

13. инж. Севдалина Дочева Иванова

Длъжност: Учител, практическо обучение

Преподава : Професионално направление: Хранителни технологии

Образование: висше-магистър

14. инж. Цонка Йорданова Рашкова

Длъжност: Учител-методик

Преподава: Професионално направление: Хранителни технологии

Образование: висше-магистър,

15. Павлин Иванов Пеев

Длъжност: Старши учител, практическо обучение

Преподава: Професионално направление: Растениевъдство и животновъдство

Образование: професионален бакалавър

16. Цоньо Андреев Димов

Длъжност: Старши учител, практическо обучение

Преподава: Професионално направление: Растениевъдство и животновъдство

Образование: професионален бакалавър-ПКС-V

17. Ирина Валентинова Игнатова

Длъжност: Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Преподава: Физическо възпитание и спорт, Ресурсен учител, Логопед

Образование: висше-бакалавър – ПКС -III

18. инж. агр. Нихат Тефиков Мехмедов

Длъжност: Ресурсен учител

Образование: висше-магистър, ПКС-V

19. Ралица Пенчева Неделчева

Длъжност: Психолог, училищен

Образование: висше-магистър

III. АДМИНИСТРАЦИЯ

1. Силвия Стоянова Халаджова

Длъжност: Счетоводител

Образование: висше-магистър

2. Събина Бонева Димитрова

Длъжност: Завеждащ административна служба Образование: висше-магистър