Съвместна инициатива с МКБППМН

         Изпълнението на инициативата е традиционно за гимназията. Провеждането и има за цел:

         1. Подобряване на общоучилищната политика за превенция на тормоза и насилието сред учениците;

         2. Развиване на умения за ненасилствена комуникация, толерантни отношения и позитивна култура на общуване в училищната среда;

         3. Стимулиране развитието на лични качества като спортен дух, воля за победа, постоянство, толерантност, ангажираност и отговорност;

         4. Формиране на умения и компетентности за пълноценно включване в обществото.

2018/2019 учебна година

            Изпълнени са следните дейности, с участието на 104 ученици:

         Дейност 1: Запознаване на учениците с Хартата за правата на детето и с Координационния механизъм за взаимодействие при работа по случаите на деца, жертви на насилие или в риск от насилие.

         Дейност 2: Турнир по тенис на маса;

         Дейност 3: Футболен турнир;

         Дейност 4: Състезание по майсторско управление на автомобил.

2019/2020 учебна година

         Изпълнени са следните дейности, с участието на 114 ученици:

         Дейност 1: Турнир по тенис на маса, с участието и на ученици от общината;

         Дейност 2: Състезание по майсторско управление на автомобил;

         Дейност 3: Училищно събитие на тема „Нашата отговорност за безопасно движение по пътищата”.

2020/2021 учебна година

         Изпълнени са следните дейности, с участието на 114 ученици:

         Дейност 1: Запознаване на учениците с принципите на Fair Play;

         Дейност 2: Турнир по тенис на маса “Ангел Кънчев“, с участието и на ученици от общината.