ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ, ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

Обучението по професията „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост “ – трета степен на професионална квалификация в гимназията се извършва в три учебни форми:

  • – дневна форма на обучение;
  • – дуална система на обучение/обучение чрез работа;

– самостоятелна форма на обучение – за лица над 16 години. Включва самостоятелна подготовка и изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.

Уеднаквяването на изискванията за качеството и хранителната безопасност на произвежданите храни и напитки във всички страни-членки на ЕС, поставят пред производителите високи изисквания по отношение на качеството, хигиенната безопасност и стриктното спазване на допустимите норми за хранителни добавки. Възможността на българските производители да се наложат на европейския пазар поставя изискването за висока квалификация на работещите в отрасъла.

Възможности за професионална реализация

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професиятаТехник-технолог в хранително-вкусовата промишленост могат да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите (1996 г.): 3118 „Приложни специалисти-технолози“, 3155 „Приложни специалисти по качество“, 3156 „Производствени лаборанти по съответната специалност“, всички професии, включени в групи 741 „Квалифицирани работници по производство на хранителни продукти“, 827 „Оператори на машини в производството на хранителни продукти“, както и по професиите от групи 413 „Помощен персонал, документиращ движението на стоки“ и 419 „Друг помощен персонал в канцеларии“ в предприятията за производство, транспорт и съхранение на храни и напитки, както и други, в т.ч. допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.

Възможност за повишаване на професионалната квалификация

Придобилият трета степен на професионална квалификация по една от специалностите може да се обучава и по друга специалност от професията „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“, като обучението му по задължителната професионална подготовка – единна за всички професионални направления и единна за професиите от направление „Производство на храни и напитки“, се зачита. Придобилият трета степен на професионална квалификация може да продължи обучението си по професията „Организатор на производство“, специалност „Организация в производството на храни и напитки“, като се зачита общата, отрасловата и част от специфичната за професията „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“ задължителна професионална подготовка.

След придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“ обучаваният има право да продължи образованието си в професионални колежи и висши училища.

Типов-учебен-план-дуална-система-на-обучение-5410102-B15-zapoved-1

Типов-учебен-план-дуална-система-на-обучение-5410102-B15-pril-1