Производител на селскостопанска продукция

Обучението по професията „Фермер“ – трета степен на професионална квалификация в гимназията се извършва в задочна форма и е предназначено за лица над 16 годишна възраст.

Задочната форма на обучение за придобиване на средно образование и трета степен на професионална квалификация включва учебни занятия, самостоятелна подготовка и изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.

Придобилите професионална квалификация „Фермер“ могат да участват в реализирането на приоритетите на страната, свързани с развитието на селското стопанство.

Възможности за професионална реализация:

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Фермер“ имат право да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите (1996): 6121 „Животновъди, производители на месо, мляко и други животински продукти“, 6115 „Производители на посадъчен материал“,1311 „Ръководители на малки предприятия в селското, горското, рибното стопанство и лова“; 6211 „Селскостопански производители, осигуряващи самостоятелно препитание“; 8322 „Водачи на леки и лекотоварни автомобили“; 8331 „Водачи на селскостопански машини“; 8332 „Тракторист“; 9163 „Нискоквалифицирани работници, извършващи временни услуги“ и др., в т. ч. допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.

Правоспособност се придобива след успешно завършено обучение и положени изпити по теория и по практика за категориите В, Ткт и Твк.

Възможности за повишаване на професионалната квалификация

След придобиване на трета степен на професионална квалификация по дадена специалност обучаваният има право да се обучава п може да се обучава по друга професия от направление „Селско стопанство“, като обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професиите от направление „Селско стопанство“.  След придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Фермер“ обучаваният има право да продължи обучението си по друга професия от професионално направление „Селско стопанство“, като обучението му по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални направления, и част от отрасловата задължителна професионална подготовка се зачитат (в съответствие с ДОИ за професиите от направление „Селско стопанство“). След придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „Фермер“ обучаваният има право да продължи образованието си в професионални колежи и висши училища