План за работа на училищната комисия за предотвратяване и борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните ученици 2022 – 2023 г.