Озеленяване и цветарство

Обучението по професията „Работник в озеленяването “ – първа степен на професионална квалификация в гимназията се извършва в дневна форма на обучение.

            Лицата, придобили първа степен на професионална квалификация по професията „Работник в озеленяването“, могат да работят в държавните и общинските предприятия, кооперативните и междукооперативните предприятия и едноличните търговски дружества с дейност в областта на озеленяването, зеленото строителство и устройството на ландшафта, в разсадници за декоративни дървесно-храстови видове, в цветопроизводствени стопанства, ботанически градини, дендрариуми и други предприятия и организации, занимаващи се с отглеждане, търговия и транспорт на декоративни растителни материали.

Възможности за продължаване на професионалното обучение

            След придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията „Работник в озеленяването“ обучаваният може да продължи обучението си по друга професия от профeсионално направление 622 „Градинарство (паркове и градини)“, 623 „Горско стопанство“ и 621 „Селско стопанство“.

Възможност за професионална реализация

            Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в Република България, утвърдена със Заповед № 742 от 27.12.2005 г., Заповед № 416 от 08.06.2006 г., Заповед № 884 от 07.11.2006 г., Заповед № 969 от 28.12.2007 г., Заповед № 01/1114 от 30.12.2008 г., Заповед № РД 01/1082 от 30.12.2009 г. на министъра на труда и социалната политика – лицата с първа степен на професионална квалификация по професията „Работник в озеленяването“ могат да заемат длъжностите 6113-1003 Градинар, 6113-1004 Градинар, сезонен, 6113-1010 Работник, разсадник, 6113-1016 Работник, отглеждащ рози, 6113-1018 Работник, отглеждащ цветя, 6113-1020 Семепроизводител, 6113-1021 Фиданкопроизводител, 6113-1022 Цветопроизводител, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.