НП „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“

2021/2022 учебна година

Дейност 1: Информационна кампания за ролята на образованието на децата и учениците сред родителите и общността, в която живеят децата – „ Ролята на училището като институция“.

Дейност 2 :За приобщаване на родители/семействата към училищния живот и мотивирането им за образованието на техните деца – „Да помогнем на децата си заедно“

Дейност 3: обучения за родителите за разпознаване, превенция и предотвратяване на негативни прояви на децата и учениците- „ Как да предотвратим случаите на агресия и насилие между учениците“ ; „ Превенция и предотвратяване на дискриминацията между учениците – права и задължения“; „ Какво е тормоз и как да се справим с него“.

Дейност 4: Организиране на инициативи за популяризиране на добри практики във взаимодействието на институциите за обхващане и включване на деца и ученици в образованието – турнир по тенис на маса „Заедно за всяко дете“

Участвали 45 ученици, 18 учители,20 родители, Отдел „Детска педагогическа стая“ към РУ на МВР  гр. Разград , КЗД -Регионален представител –  гр. Разград, Център за обществена подкрепа „ Сдружение Жанета“ –  гр. Разград.