Материална база

В ПГССХВТ „Ангел Кънчев“ гр. Разград, през учебната 2020-2021 година, се обучават 250 ученици в пет форми на обучение: дневна, задочна, самостоятелна, индивидуална форма и дуална система на обучение. Професионалното образование и обучение се извършва в две направления: „Растениевъдство и животновъдство“ и „Хранителни технологии“.

Гимназията разполага с два учебни корпуса – основен и спомагателен; учебно-опитно стопанство; стопански двор с учебни и ремонтни работилници; гаражи и кормилен полигон; открита спортна база – за баскетбол, волейбол, футбол, фитнес и др.

В основния учебен корпус са разположени 19 учебни кабинети, две компютърни зали, физкултурен салон, спортен комплекс по бадминтон, тенис на маса и фитнес. В седем от учебните кабинети се провежда обучението по общообразователна подготовка, останалите са специализирани за обучение по професионална подготовка. В спомагателния учебен корпус са разположени осем учебни кабинета.

За началото на учебната 2019/2020 г., със собствени средства, се извърши основен ремонт в основен корпус – обзавеждане и оборудване на шест учебни кабинети на първи етаж, ремонт и подмяна на газов котел на отоплителна инсталация, частичен ремонт на покрив. Едновременно с това бе извършен частичен ремонт, обзавеждане и оборудване на една от учебните зали във втори корпус и тя е превърната в лаборатория за провеждане на учебната практика за учениците от специалност ”Механизация на селското стопанство” и обучението по част от практическите дисциплини на специалностите ”Агроекология” и „Производител на селскостопанска продукция”.

Учебните практики, на учениците от направление Растениевъдство и животновъдство от скоро се провеждат в учебни лаборатории, изградени по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“. По същия проект е ремонтирана и оборудвана нова лаборатория за направление ХВП, за практическото обучение на специалностите „Производство но хляб и хлебни изделия” и „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“.

Учебните сгради са разположени в двор от 300 дка: красив парк, учебен полигон, футболен стадион и фитнес на открито.

Учебно-опитното земеделско стопанство е разположено на площ от 900 декара, 100 от които в района на гимназията. Отглеждат се основно полски култури: пшеница, ечемик, слънчоглед и царевица. На тези площи преминава част от практическото обучение на учениците от специалностите “Механизация на СС”, “Производител на селскостопанска продукция” и “Агроекология”.

Машинно-тракторният учебен парк се състои от трактори, селскостопански машини, ремаркета, прикачен и навесен инвентар. Училището разполага с нов учебен автомобил за провеждане на учебната практика по “Управление на МПС кат. „В”, нов трактор за практиката по “Управление на МПС кат. „Ткт” и закупен, със собствени средства, през миналата учебна година малък лозарски трактор „Митсубиши“, с инвентар – за опитното поле по зеленчукопроизводство. Част от учебната практика на учениците се провежда в производствени бази на партньори от бизнеса. Превозът на учениците до работните места в предприятията се извършва с транспортно средство лек автомобил „Дачия“ – 8+1 места, закупен 2019 година със средства на гимназията и училищен автобус.

Стратегията за развитие на гимназията е насочена към повишаване качеството на учебно-образователния процес чрез модернизиране на материално-техническата база, повишаване квалификацията и мотивацията на учителите, съобразяване на приема по специалности и професии с нуждите на бизнеса в региона и създаване на здрави отношения за съвместна работа с работодателите, с цел осъвременяване на професионалното обучение, повишаване на интереса и успешна реализация на учениците на пазара на труда.